Arna bhunú in 1999, tar éis Chomhaontú Aoine an Chéasta, is é Foras na Gaeilge an t-eagras atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge ar fud oileán na hÉireann. Tá lúcháir orainn go bhfuil siad ar ais chun urraíocht a dhéanamh ar an duais Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa ag na Duaiseanna Meán Náisiúnta do Mhic Léinn i mbliana.

Mar chuid dá ndualgais tacaíonn Foras na Gaeilge le húsáid na Gaeilge sna healaíona, san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus sna meáin. Tá tacaíocht ghníomhach tugtha ag Foras na Gaeilge do scríbhneoirí óga Gaeilge trí na Smedias, trí urraíocht a thabhairt don duais seo.

Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh luaíocht a thairiscint don tuairisceoireacht nuachta agus cúrsaí reatha is fearr trí Ghaeilge, bíodh sin i scéalta campais, náisiúnta nó idirnáisiúnta. Is mian leis na moltóirí aird a dhíriú ar fhoinsiú eolais agus cur i láthair uathúil sna hailt.

Chomh maith lena dtacaíocht do na Smedias agus dóibh siúd a bhfuil spéis acu i sainfhoilseacháin, tá scéim le haghaidh nuachtán ar líne ag Foras na Gaeilge a thugann maoiniú do tuairisc.ie, nuachtán seachtainiúil ar líne a bhfuil timpeall 200,000 léitheoir aige. Maoiníonn a scéim le haghaidh iris stíle maireachtála an iris cheoil ar líne Nós, a bhfuil 50,000 úsáideoir aici, agus an iris Ghaeilge Comhar, a thugann ardán don iriseoireacht trí Ghaeilge i gcló agus ar líne.

Oibríonn Foras na Gaeilge chomh maith le Raidió na Life agus Raidió Fáilte a chraolann cláir Ghaeilge go mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus mórcheantar Bhéal Feirste faoi seach.

Tá iontrálacha fós ar oscailte le haghaidh na duaise Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa, agus is féidir ailt a chur isteach anseo.

Tá bród orainn go bhfuil Foras na Gaeilge ar ais againn mar urraitheoirí na duaise Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa. 

Cuireann Foras na Gaeilge chun cinn úsáid na Gaeilge sna healaíona, san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach i saol na hÉireann. Is eiseamláir anois a gcuid oibre do mhic léinn na Gaeilge a bhfuil spéis acu a bheith gníomhach ina dteanga dhúchais. 

Trína dtacaíocht do nuachtáin agus nuachtlitreacha ar líne, agus don chraoladh Gaeilge, tá siad fós ag tabhairt na Gaeilge abhaile go dtí na mílte timpeall na tíre, agus tá lúcháir orainn go bhfuil siad ar cheann dár n-urraitheoirí! 


Foras na Gaeilge return as the sponsors of the Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa award

Founded in 1999 after the Good Friday Agreement, Foras na Gaeilge is the body responsible for the promotion of the Irish language throughout the island of Ireland.  We are thrilled to have them back to sponsor the Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa award (Journalism in Irish – Written) at this year’s National Student Media Awards.

As part of their duties Foras na Gaeilge support the use of the Irish language in the arts, the public and private sectors and the media. Foras na Gaeilge have been actively supporting young Irish writers through the Smedias by sponsoring this award.

Foras na Gaeilge are looking to reward the best news and current affairs reporting through the Irish language, be it campus, national or international news stories. The judges wish to highlight individual sourcing of information and unique presentation in the articles.

Aside from their support of the Smedias and for those interested in specialised publications, Foras na Gaeilge has an online newspaper scheme which funds tuairisc.ie, a weekly online newspaper which has a readership of approximately 200,000 people. Their lifestyle magazine scheme funds the online music magazine Nós, which currently has 50,000 users, and the Irish language magazine Comhar, which provides a platform for journalism through Irish both in print and online.

Foras na Gaeilge also works with Raidió na Life and Raidió Fáilte which broadcast Irish language programming to the wider Dublin and the wider Belfast areas respectively.

Entries are still open for the Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa award and articles can be submitted here.

We are proud to have Foras na Gaeilge return as our sponsor for the Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa award. 

Foras na Gaeilge promote the use of the Irish language in the arts, and in the public and private sector in Irish life. Their work has become an example to Irish students who are interested in engaging with their native language. 

Through their support for online newspapers and newsletters, and for Irish language broadcasting, they continue to bring the Irish language into the homes of thousands around the country and we are delighted to have them as one of our sponsors! 

Comments

comments